logo
Login Sign up

Algemene voorwaarden

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden, breek dan het bezoek aan deze website direct af.

Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens in de Engelse taal beschikbaar. Daar waar de vertaalde algemene voorwaarden van de Nederlandse afwijken, zijn de Nederlandstalige algemene voorwaarden leidend.

Artikel 1: Definities

 • 1.1. Excessive Media: De besloten vennootschap Excessive Media B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan de Amstelplein 62, 1096 BC Amsterdam, www.excessivemedia.nl, info@excessivemedia.nl, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 34196875, BTW: NL 812885223.B01, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als "Excessive Media".
 • 1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker
 • 1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.
 • 1.4. Gebruiker: De mens/persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Excessive Media geleverde diensten of producten.
 • 1.5. Member database: Dat deel van de website die de gebruiker tegen betaling en eventueel door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende gebruikers of specifiek door Excessive Media BV aangewezen gebruikers.
 • 1.6. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten.
 • 1.7. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website of Member database(s) hebben plaatsgevonden.

Artikel 2: Aard voorwaarden

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen Excessive Media en de Gebruiker.
 • 2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst van Excessive Media.
 • 2.3. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.
 • 2.4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

 • 3.1. Deze Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden door via deze website.
 • 3.2. Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staan open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden, breek dan het bezoek aan deze website direct af.
 • 3.3. Gebruiker kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.
 • 3.4. Het is gebruiker niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Excessive Media vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Excessive Media het account beëindigen of opschorten.
 • 3.5. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Excessive Media direct op de hoogte brengen.
 • 3.6. Excessive Media kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.
 • 3.7. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website- en/of de member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Excessive Media direct aangifte doen.

Artikel 4: Lidmaatschap

 • 4.1. Excessive Media werkt met zowel af- (niet automatisch verlengd) als doorlopende (automatisch verlengd) lidmaatschappen. Het lidmaatschap kan een gratis proefperiode bevatten die wordt omgezet naar een betaald lidmaatschap dat eenmalig of periodiek (maandelijks) zal worden verlengd totdat de Gebruiker het opzegt of Excessive Media het beëindigt. In geval van een doorlopend lidmaatschap dient het lidmaatschap te worden opgezegd voordat dit periodiek wordt verlengd, om te voorkomen dat de lidmaatschapskosten van de volgende maand in rekening worden gebracht.
 • 4.2. Gratis proefperiode
 • 4.2.1. Indien gedurende door Excessive Media gestelde perioden om welke reden dan ook sprake is van een gratis proefperiode, wordt de duur van deze periode aangegeven tijdens de registratie. Gratis proefperioden zijn alleen bestemd voor nieuwe leden. Een gratis proefperiode is optioneel en kan te allen tijde worden beëindigd.
 • 4.2.2. Indien sprake is van een gratis proefperiode, zullen de eventuele periodieke of eenmalige lidmaatschapskosten aan het einde van de gratis proefperiode worden geïncasseerd, tenzij er voortijdig wordt opgezegd.
 • 4.2.3. Er zal geen sprake zijn van een notificatie aan het einde van een gratis proefperiode en/of aan het begin van het betaalde lidmaatschap. De lidmaatschapskosten worden eenmalig of periodiek geïncasseerd totdat het lidmaatschap beëindigd wordt.
 • 4.2.4. Indien sprake is van een actie is (bijvoorbeeld een maand gratis toegang), mag iedere gebruiker 1x van de actie gebruik maken. Mocht de gebruiker onverhoopt 2 of meer keren een betaling verrichten voor een actie dan zijn de kosten voor de gebruiker.

Artikel 5: Facturering

 • 5.1. Wanneer het lidmaatschap start is Excessive Media geautoriseerd om de eenmalige of periodieke lidmaatschapskosten tegen het dan geldende tarief te incasseren.
 • 5.1.1. Excessive Media verricht geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Na opzegging blijft de toegang tot de service bestaan tot het einde van de huidige factureringsperiode.
 • 5.1.2. Mislukte incasso: Als een betaling niet in rekening kan worden gebracht, omdat deze bijvoorbeeld is vervallen of omdat het saldo te laag is of om andere redenen, blijft de Gebruiker verantwoordelijk voor niet-geïncasseerde bedragen en autoriseert de Gebruiker Excessive Media om te blijven factureren totdat de incasso succesvol is. Dit kan leiden tot een wijziging in de factureringsdatum voor de betaling(en) van de Gebruiker.
 • 5.1.3. Opzegging: Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden beëindigd. Na opzegging blijft de toegang tot de service bestaan tot het einde van de huidige factureringsperiode. Opzeggen kan via "Mijn account".
 • 5.2 Je kunt 2x met 1 abonnement tegelijk films bekijken op Net69.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 • 6.1. Excessive Media spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.
 • 6.2. Gebruiker kan Excessive Media op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Excessive Media.
 • 6.3. Alle modellen in de films die worden aangeboden zijn boven de 18 jaar en zijn zelf verantwoordelijk voor de aangeboden content.

Artikel 7: Content

 • 7.1. Excessive Media is volledig verantwoordelijk voor alle op de website gepubliceerde content.
 • 7.2. Excessive Media gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.
 • 7.3. Excessive Media maakt gebruik van eigen geproduceerde content en legaal verworven content via gerenommeerde studios en brokers.

Artikel 8: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

 • 8.1. Excessive Media besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.
 • 8.2. Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van Excessive Media. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Excessive Media noodzakelijk acht.
 • 8.3. Excessive Media besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.
 • 8.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van Excessive Media om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 9: Klachtenafhandelingen

 • 9.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Excessive Media serieus in behandeling worden genomen.
 • 9.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij Excessive Media kenbaar te maken.
 • 9.3. Excessive Media zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Excessive Media zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten

Artikel 10: Intellectuele eigendommen

 • 10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Excessive Media of diens licentiegevers.
 • 10.2. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Excessive Media worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Excessive Media of haar licentiegevers.
 • 10.3. Mocht Excessive Media op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Excessive Media het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 11: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

 • 11.1. Excessive Media heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Excessive Media zal u vooraf op de hoogte brengen van deze wijzigingen. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.
 • 11.2. Excessive Media wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 12: Nederlands recht en geschillen

 • 12.1. Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • 12.2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • 12.3. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.